Pracovní lékařství MUDr. Jiří ZdražilZávodní preventivní péče

 

Zákonná povinnost zajistit závodní preventivní péči pro své zaměstnance, kterou má každý zaměstnavatel, je dána § 40 zákona č.20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu, v platném znění.

Závodní preventivní péče nenahrazuje léčebně preventivní péči u Vašeho registrujícího lékaře. Podle zákona č. 20/1966 O péče o zdraví lidu, v platném znění, se občanům umožňuje volba lékaře, klinického psychologa a zdravotnického zařízení. Možnost volby se netýká závodní preventivní péče.

Každá organizace bez ohledu na to, kolik lidí zaměstnává je povinna smluvně zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči. Závodní preventivní péče  (ve smyslu vyhl. MZv č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách /č. 161/) zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.

 

Zajistíme Vám provádění povinných vstupních, periodických, výstupních, mimořádných a následných lékařských prohlídek za účelem posouzení zdravotní způsobilosti, dle povinností daných příslušnými legislativními předpisy. Preventivní lékařské prohlídky provádíme v minimálním požadovaném rozsahu nebo je možné nabídku prohlídek rozšířit v případě požadavku zaměstnavatele.

 

Součástí závodní preventivní péče je zdravotní dohled – kontrola pracovišť, odborná poradenská činnost, školení zaměstnanců, zastupování zaměstnavatele v případě potřeby ve vztahu k příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Dále vedeme lhůtník lékařských prohlídek, což je elektronická evidence plánovaných a provedených lékařských prohlídek, který Vám zajistí dodržení zákonných požadavků v periodicitě prohlídek.


 

Co jsou nemoci z povolání

Nemoc z povolání je pojmem právním. Definice  vychází ze zákona č. 65 /1965 Sb. ZP v platném znění, zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění  a nařízení vlády č 190/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.

Nemoci z povolání vznikají nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů pokud jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání  a pokud vznikly za podmínek v tomto seznamu uvedených.

Rozvíjí se na rozdíl od pracovních úrazů po dlouhodobém působení etiologické noxy.Výjimkou jsou akutní intoxikace vznikající působením chemických látek, pokud jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání.

Ohrožení nemocí z povolání je definováno  zněním § 271 zák. č.155/200 Sb. Rozumí se jím takové změny zdravotního stavu, které vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, ale nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání.Ohrožení nemocí z povolání může býti přechodnou nebo trvalou změnou zdravotního stavu.

 

Pracovní lékařství je lékařský obor, který se zabývá vlivem práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví pracovníků, prevencí, diagnostikou, léčbou a posudkovými aspekty nemocí způsobených nebo zhoršovaných prací a dohledem nad dodržováním zdravotně přijatelných pracovních podmínek.

 

Obor pracovní lékařství uvádí do praxe poznatky z hygieny práce, fyziologie a psychologie práce, průmyslové toxikologie, nemocí povolání a všeobecného lékařství. Jeho hlavním cílem je prevence, která se zaměřuje na poškození zdraví pracovníků vlivem práce, zlepšení jejich zdravotního stavu, podpora zdravého životního stylu, zlepšování, případně udržení zdravotní způsobilosti k práci a dlouhodobé udržení pracovní schopnosti.

 

Činnost oboru pracovní lékařství

- zkoumá a hodnotí pracovní vlivy, které působí na zdravotní stav pracovníků, hodnotí zdravotní rizika při práci a navrhuje jejich minimalizaci
- sleduje zdravotní stav, diagnostikuje nemoci související s prací a podílí se na jejich léčbě a prevenci
- posuzuje zdravotní způsobilost k práci a vhodnost pracovního zařazení
- posuzuje, uznává, hlásí, eviduje a dispenzarizuje nemoci z povolání a ohrožení nemocem z povolání a podílí se na jejich léčbě a prevenci, rozhoduje o ukončení nemocí z povolání, popřípadě ohrožení nemocí z povolání
-  vyhodnocuje efektivitu činnosti, kterou provádí

 
Aktuálně
18.04.2019

Ve čtvrtek 18.4.2019 čtvrteční odpolední ordinace odpadá. Ve středu 24.4. z technických důvodů neordinujeme.

Novinky